افغانستان، و چالش مدیریت آبهای فرامرزی

آب های سطحی و زیرزمینی افغانستان جزو باارزش ترین منابع این کشورست که برای مصارف شهری، صنعتی و بهره برداری از معادن حیاتی ست. ولی این ثروت طبیعی بدلیل عدم …