افغانستان، و چالش مدیریت آبهای فرامرزی

آب های سطحی و زیرزمینی افغانستان جزو باارزش ترین منابع این کشورست که برای مصارف شهری، صنعتی و بهره برداری از معادن حیاتی ست. ولی این ثروت طبیعی بدلیل عدم …

Establishment of the largest laboratory for preparation of soil, rock, and core drilling in Afghanistan

Currently, Omran Mining and Geotechnical Company (OMG/OGC) is performing the exploration process for Shaida Copper Mine, the first large-scale exploration project in Afghanistan located in Herat province. In this regard, …